Pozvánka

POZVÁNKA

Urbárska spoločnosť POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko a Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko

Pozývajú svojich členov na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 2. apríla. 2016 o 14:00 hodine v sále Obecného úradu Mestisko

Program riadneho valného zhromaždenia

1. Privítanie a úvod

2. Voľba pracovných komisií ( voľba skrutátorov, mandátová komisia , návrhová komisia, zapisovateľ zápisnice, overovatelia zápisnice)

3.Správa predsedu spoločenstiev od posledného Valného zhromaždenia

4. Správa o finančnom hospodárení spoločenstiev za rok 2015

5. Správa dozornej rady spoločenstiev za rok 2015

6.Schválenie účtovných uzávierok spoločenstiev za rok 2015

7. Správa OLH za rok 2015 a plán práce na rok 2016

8. Diskusia

9.Návrh na uznesenie - schválenie

10. Záver

Prezentácia členov spoločenstiev na riadnom valnom zhromaždení sa bude konať dňa 2. apríla

2016 od 12:30 hod. do 14:00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

Žiadame členov o účasť, alebo poslanie splnomocnenia

Aby nedošlo k predlžovaniu začiatku valného zhromaždenia a tvoreniu radov pri prezentácií, žiadame

členov aby sa prišli prezentovať minimálne hodinu a pol pred začiatkom valného zhromaždenia

S pozdravom Lesu a pôde Zdar.

Vyvesené dňa 1.3.2016

Zvesené dňa........................................2016

                                                                                                                                 Predseda spoločenstiev

                                                                                                                                        Slavomír Blaško