Pozvánka

POZVÁNKA

Urbárska spoločnosť POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko a Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko

Pozývajú svojich členov na riadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 17. marca 2018 o 14:00 hodine v sále Obecného úradu Mestisko

Program riadneho valného zhromaždenia

1. Prezentácia účastníkov od 12:30 do 14:00 hod.

2. Privítanie a úvod

3. Voľba pracovných komisií ( voľba skrutátorov, mandátová komisia, zapisovateľ zápisnice, overovatelia zápisnice)

4. Správa o činnosti pozemkových spoločenstiev za rok 2017 

5. Správa OLH za rok 2017 a plán práce na rok 2018 

6. Správa o finančnom hospodárení spoločenstiev za rok 2017

7. Správa dozornej rady spoločenstiev za rok 2017

8. Návrh na rozdelenie zisku

9. Schválenie účtovných uzávierok spoločenstiev za rok 2017

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie - schválenie

12. Záver - ukončenie (občerstvenie s pohostením)

Prezentácia členov spoločenstiev na riadnom valnom zhromaždení sa bude konať dňa 17. marca

2018 od 12:30 hod. do 14:00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

Žiadame členov o účasť, alebo poslanie splnomocnenia

Aby nedošlo k predlžovaniu začiatku valného zhromaždenia a tvoreniu radov pri prezentácií, žiadame členov aby sa prišli prezentovať minimálne hodinu a pol pred začiatkom valného zhromaždenia.

Vyvesené dňa 9.2.2018

Zvesené dňa........................................2018

                                                                                                                                 Predseda spoločenstiev

                                                                                                                                        Slavomír Blaško