Pozvánka

POZVÁNKA

Urbárska spoločnosť POLOM, pozemkové spoločenstvo Mestisko a Združenie vlastníkov lesných pozemkov KOLENGY, pozemkové spoločenstvo Mestisko

Pozývajú svojich členov na mimoriadne valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať dňa 9. júna 2019 o 14:00 hodine v sále Obecného úradu Mestisko

Program mimoriadneho valného zhromaždenia je zhodný s programom riadneho zhromaždenia ktoré sa konalo  dňa 23. marca 2019  a ktoré bolo vyhlásené za neúspešne pre nedostatok  nadpolovičnej väčšiny všetkých hlasov členov spoločenstiev.

Program:

1. Prezentácia účastníkov od 12:30 do 14:00 hod.

2. Privítanie a úvod

3. Voľba pracovných komisií ( voľba skrutátorov, mandátová komisia, zapisovateľ zápisnice,                          overovatelia     zápisnice)

4. Úprava Základnej zmluvy spoločenstva podľa zákona č. 110/2018 Z.z na základe ktorého sa mení  a        dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách .

5. Správa o činnosti pozemkových spoločenstiev za rok 2018 

6. Správa OLH za rok 2018 a plán práce na rok 2019 

7. Správa o finančnom hospodárení spoločenstiev za rok 2018

8. Správa dozornej rady spoločenstiev za rok 2018

9. Návrh na rozdelenie zisku spoločenstiev 

10. Schválenie účtovných uzávierok spoločenstiev za rok 2018

11. Diskusia

12. Voľba členov výboru spoločenstiev a voľba členov dozornej rady 

13. Návrh na uznesenie - schválenie

12. Záver - ukončenie 

Prezentácia členov spoločenstiev na mimoriadnom valnom zhromaždení sa bude konať dňa 9.júna 2019 od 12:30 hod. do 14:00 hod. v mieste konania valného zhromaždenia.

Žiadame členov o osobnú účasť, alebo zaslanie splnomocnenia, spolu s priloženými písomnosťami v priloženej návratnej obálke

Aby nedošlo k predlžovaniu začiatku valného zhromaždenia a tvoreniu radov pri prezentácií, žiadame členov aby sa prišli prezentovať minimálne hodinu a pol pred začiatkom valného zhromaždenia.


                                                                                                                                 Predseda spoločenstiev

                                                                                                                                        Slavomír Blaško